1/4

VÁROSLAKÓK
Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Szöllősi Bea, Burányi Marcell

 

Célok: A város, mint élőhely vizsgálata. Az épített, mesterséges – és természetközeli élőhelyeken előforduló növény és állatfajok megfigyelése, környezethez való alkalmazkodásuk értelmezése. Az ember közelében megjelenő háziasított és vadon élő populációk elterjedésének vizsgálata. A városi állattartás speciális vonásai, biológiai és társadalmi hatásainak leírása. Különböző szubkultúrák és társadalmi csoportok városhasználatának megismerése, az urbanizációból eredő problémák elemzése. Speciális igényekre szerveződött civil szervezetek munkájának megismerése.

Módszer: 

Az információgyűjtés új formáinak megismerése, az információk rendszerezési módszereinek megtanulása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés. Önálló kutatás megtervezése és lebonyolítása. A munkafolyamatok strukturálása, az eredmények összerendezése, értékelése.

A reális önértékelés támogatása, saját képességeik és határaik felismerése.

Hatékony munkaszervezés gyakorlása, együttműködés kis és nagy csoportban. Kommunikációs készség és toleranciafejlesztése, mások értékeinek fel – és elismerése, önbizalom erősítése.

Fejlesztett képességek:

szintetizáló képesség, összefüggések értelmezése, kritikai gondolkodás, 

kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, előadói képesség, feladatok és a végrehajtásukra szánt idő strukturálása, emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, vitakészség, kritikus gondolkodás, együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia

Megjelenő produktum: fogalmazás, fotó, rajz, ppt, vázlat, film, csoportszabályok, értékelési szempontok, fb-csoport, kérdőív, kutatási eredmények, előadás stb.

Beszámoló formája: bemutató, kiállítás, előadás